Privacy

Privacyverklaring

Van Dooren B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Technische Handelsonderneming van Dooren B.V.

In de Cramer 17

6411 RS Heerlen

(045) 571 17 78

info@vdooren.nl

www.vdooren.nl

kvk: 14042280

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Van Dooren B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

De gegevens die wij verwerken

Van Dooren B.V. verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt of hiervoor toestemming heeft gegeven.

  • Persoonsgegevens zoals uw naam, adresgegevens (lever-, werkadres), telefoonnummer en e-mailadres.
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een webshop account bij ons aan te laten maken / gegevens over uw activiteiten op onze website.

Persoonsgegevens
Wanneer u via onze website een account aanmaakt, u zich als klant registreert, producten besteld, op onze nieuwsbrief abonneert of via onze webshop producten besteld, worden persoonsgegevens verzameld. Bezoekers van onze website/webshop kunnen tegen het verzamelen en de opslag van gegevens op ieder moment bezwaar maken middels een email te sturen naar communicatie@vdooren.nl 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw betalingen worden via een beveiligde server (secure server) bij ons gedaan. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke- en bankgegevens codeert. Op deze manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of gebruikt voor andere doeleinden dan uw betaling bij ons.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Van Dooren B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Van Dooren B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt in ons ERP systeem. Klantaanvraagformulieren op papier worden gearchiveerd. Onze data worden opgeslagen bij een derde partij die hierin is gespecialiseerd. Met deze partij zijn wij bezig met het sluiten van een verwerkersovereenkomst om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies

  • Zonder cookies is Van Dooren B.V. in deze vorm niet mogelijk. We gebruiken echter enkel functionele en analytische cookies die geen persoonsgegevens bevatten en niet tot een individu te herleiden zijn. Indien u deze website bezoekt worden er dus altijd cookies opgeslagen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Logfiles

  • Zoals de meeste standaard website servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals internet protocol (IP) adressen, type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina's, type platform, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van de analyse van tendenzen, het beheer van de site, het traceren van gebruikersbewegingen in de gegevensverzameling, het opsporen van problemen met onze servers en het verzamelen van demografische gegevens voor algemeen gebruik. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@vdooren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren zodat we u kunnen identificeren. We zullen hiervan geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy. Van Dooren B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@vdooren.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

 

Tot slot
Van Dooren behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u een vragen, opmerkingen of suggesties heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op via (045) 571 17 78 of via communicatie@vdooren.nl

  

Bel mij terug
{{error}}